Стани наш партньор

ключови думи: дистрибутор, партньор, заявка за дистрибутор, партньорска програма, представител юнипласт, франчайз, условия за партньорство, договор за дистрибуторство

Основа за здравата връзка между "Юпипласт" и партньорските фирми са коректността в отношенията и надежността на доставките, качеството на продукцията, експедитивността на контактите и неформалния подход, и не на последно място, взаимната изгода.

След попълване на формата за заяква ние ще се свържем с Вас.

Ако имате допълнителни въпроси и/или проблеми при регистрация моля свържете се с нас:
(02) 951 67 45;
(02) 952 10 88;

Регистрация на нов дистрибутор

Всички полета маркирани с * (звездичка) са задължителни.

Регистрация на нов дистрибутор

Допустима големина на файла 100kb., автоматично ще се оразмери на 100 x 100.

Моля въведете кода за сигурност:*

секретен код

Общи условия

1. Сключване на договор

1.1 Поръчките са обвързващи за Доставчика само след писмено потвърждение от негова страна, включително и в електронна форма. Последващи промени и допълнения следва да бъдат направени само в писмена форма. Същото условие важи и за промени на настоящата клауза, въвеждаща изискването за писмена форма.

1.2 Тези условия важат само при наличието на трайни търговски отношения, както и при бъдещи сделки с предмет периодични доставки, дори това да не е изрично посочено, ако при предходна потвърдена от Доставчика поръчка те вече са били предоставени на Възложителя.

1.3 Противоречащи или отклоняващи се от тези условия други условия на Възложителя не пораждат действие, освен ако бъдат изрично писмено потвърдени. Следните условия са в сила и ако Доставчикът със знанието за противоречащите или отклоняващите се от тези условия други условия на Възложителя безусловно изпълни поръчката.

2. Цени

2.1 Цените се определят от продукта, като към тях се прибавя дължимият съгласно закона данък добавена стойност към момента на издаване на фактурата. Разходите за опаковане и изпращане, както и всички дължими мита, данъци и всякакви други разноски се начисляват отделно.

2.2 Ако след изпращане на офертата или след потвърждаване на поръчката до момента на доставката стойността на ценообразуващите фактори като енергия, суровини, възнаграждения на работниците, застраховки, транспорт съществено се промени, то Доставчикът и Възложителят могат съответно да променят цените.

2.3 При поръчки без посочване на цената се счита, че те са направени за актуалната за деня цена.

3. Срок за изпълнение и доставка

3.1 Определящо за срока за изпълнение на доставката е потвърждаването на поръчката. Предпоставка за спазването на договорените срокове е предварителното изясняване на всички технически въпроси и плащанията или другите задължения на Възложителя, които предстоят да бъдат, респ. – са били – изпълнени в уговорения за това срок. Ако не настъпят тези събития, то срокът се удължава съответно. Срокът за доставка се счита за спазен, ако до изтичането му стоката е напуснала границите на предприятието на Доставчика или готовността за изпращане е оповестена.

3.2 Ако някой от уговорените срокове за доставка не е спазен по вина на Доставчика, Възложителят има право след като е дал на Доставчика подходящ допълнителен срок, да развали договора. Разваляне на договора не се допуска, когато самият Възложител се намира в забава (не приема доставката). Недопустими са и други претенции за преки и косвени вреди.

3.3 Допустими са частични доставки (доколкото те са извършени в разумни количества и срокове), както и известни отклонения до плюс/минус 10 % от поръчаните количества.

3.4 Ако изпращането се забави по желание на Възложителя разноските за складиране и обработка се начисляват допълнително след изтичането на един месец след уведомлението за готовността за изпращане.

3.5 При настъпване на събития, причинени в резултат на непреодолима сила, Доставчикът има право да отложи поръчката с определен срок, равняващ се на времето, през което е бил възпрепятстван, или да развали изцяло или частично договора за неизпълнената част. Като непреодолима сила следва да се определят стачка, локаут или непредвидими обстоятелства, като напр. смущения на производствения процес, които правят невъзможна навременната доставка от страна на Доставчика, въпреки че е положил усилията, които разумно могат да се очакват от него. Същото се прилага и в случай, че гореспоменатите препятствия са настъпили по време на забава или по отношение на някой подизпълнител. Възложителят може да изиска от Доставчика в срок от шест месеца да изрази волята си за разваляне на договора или да декларира, че в рамките на един подходящ допълнителен срок желае да изпълни доставката. Ако не последва такова изявление, Възложителят може да развали договора за неизпълнената част. Доставчикът незабавно уведомява Възложителя при настъпване на непреодолима сила, както е описана в изр. 1-3.

4. Опаковане, изпращане, преминаване на риска и забава при приемането

4.1 Доколкото не е уговорено друго, Доставчикът избира опаковката, начина на изпращане и трасето, по което ще се доставя, без гаранция за най-бързо и най- евтино доставяне.

4.2 Доколкото от потвърждаването на поръчката не следва друго, доставката се извършва от територията на предприятието. Важат условията на Incoterms 2000. При споразуменията, отклоняващи се от изр. 1, рискът преминава върху Възложителя от момента на напускането на съответното предприятие-доставчик. В случай на забава на изпращането поради причина, дължаща се на Възложителя, рискът преминава върху Възложителя веднага след уведомлението за готовност за изпращане.

5. Право на задържане

5.1 Доставките остават собственост на Доставчика до изпълнение на всички претенции на Доставчика спрямо Възложителя, дори и когато е платена цена за специални претенции. При наличието на текуща сметка правото на задържане по отношение на доставката играе ролята на обезпечение за салдо-сметката на Доставчика. Ако във връзка със заплащането на покупната цена възниква и менителнична отговорност на Доставчика, то правото на задържане не се погасява преди плащането по менителницата чрез Купувача в качеството му на платец.

5.2 Доработка или преработка от Възложителя се осъществява при изключване на придобиване правото на собственост по възложение на Доставчика; Доставчикът става съответно на съотношението между нетната стойност на стоката съгласно фактурата спрямо нетната стойността на доработената и преработената стока съгласно фактурата съсобственик на така възникналата вещ, която служи като обект на правото на задържане с цел обезпечение на претенциите на Доставчика съгласно т. 1.

5.3 При преработка (съединяване, смесване) от страна на Възложителя с други вещи, които не са собственост на Доставчика, съсобственият дял на Доставчика от нововъзникналата вещ от този момент нататък служи като обект на правото на задържане по смисъла на тези условия, без да възникват задължения за Доставчика във връзка с т. 2 и 3.

5.4 Възложителят има право да прехвърля обекта на правото на задържане само за целите на обичайния търговски оборот и при условие, че е договорил със съконтрагентите си право на задържане в съответствие с т. 1 до 3. Извън тези случаи Възложителят няма право да се разпорежда с веща, обект на правото на задържане, и по-специално няма право да я залага и да я прехвърля като обезпечение.

5.5 В случай на прехвърляне на обекта на правото на задържане Възложителят незабавно прехвърля до изпълнението на всички претенции на Доставчика всички възникващи във връзка с прехвърлянето права и други правни претенции спрямо неговите клиенти до размера на стойността на вещта, предмет на правото на задържане заедно с всички свързани с това права в полза на Доставчика, който се съгласява, че приема така прехвърлените му права. По искане на Доставчика Възложителят се задължава да информира незабавно Доставчика и да му предоставя документи, които са необходими за предявяване на правата на Доставчика спрямо клиентите на Възложителя.

5.6 Доставчикът следва да освободи обезпеченията, доколкото те надхвърлят с повече от 20 % стойността на обезпеченото вземане. В случай на залог или запор от страна на трети лица или инкорпориране на вземането в ценни книги, или цедиране на вземането Доставчикът следва да бъде незабавно уведомен. След като научи за тези обстоятелства, Доставчикът има право без предизвестие да прекрати договорното отношение.

6. Отговорност за недостатъци

6.1 Определящо за качеството и изпълнението на доставката е потвърждаването на поръчката.

6.2 Уведомленията за недостатъци следва да се отправят незабавно в писмена форма. При скрити недостатъци уведомленията трябва да последват незабавно след откриването им. И в двата случая всички възражения за недостатъци се погасяват след изтичане на 12 месеца от преминаването на риска, доколкото не е уговорено друго.

6.3 Ако при някоя доставка се прояви недостатък на вещта в рамките на срока на погасителната давност, причинен в момента на преминаване на риска, то Възложителят има – според нашия избор – претенция или за поправяне на вещта, или за нова доставка.

Ако не се осъществи повторната престация, то Възложителят има право да иска намаляване на цената или разваляне на договора. Други претенции, и по специално за обезщетение за разноски или обезщетение за вреди поради недостатъците или за вреди, възникнали в следствие на недостатъците на вещта и обезщетения за прекъсване на производството, както и пропуснати ползи, са изключени.

6.4 Самоволни въздействия върху вещта, както и използването й не според обичайното й предназначение, водят до загубване на правото на възражение за недостатъци.

6.5 При наличието на проблеми от юридическо естество по повод на доставката се прилагат съответно т. 1 до 5.

7. Отговорност

Доколкото други разпоредби от тези общи условия не предвиждат различна уредба на отговорността, Доставчикът дължи обезщетение за вреди, причинени на Възложителя от неточното изпълнение на доставката, поради неспазването на официални предписания за безопасност на труда или на други правни основания, за които отговаря Доставчикът.

7.1 Задължението за обезщетение за вреди възниква, само ако Доставчикът има вина за причинените вреди.

7.2 Ако трето лице предяви срещу Възложителя претенция за безвиновна отговорност, свързана с непрехвърлимо право, отговорността на Доставчика се ангажира дотолкова, доколкото би била ангажирана, ако би бил непосредствено отговорен. За уреждане на отношенията между Доставчика и Възложителя по повод на възникналите вреди се прилага принципът за съответно съпричиняване на вредите.

7.3 Задължение за обезщетение не възниква, ако Възложителят от своя страна ефективно е успял да ограничи правно валидно отговорността си спрямо своя купувач. При това Възложителят трябва да е положил необходимите усилия да договори и ограничения на отговорността в полза на Доставчика в рамките на законово допустимото.

7.4 Претенциите на Възложителя са изключени дотолкова, доколкото вредите могат да бъдат приписани на Възложителя поради неспазване на предписанията за употреба, поддръжка, сглобяване, поради непригодена за вещта или необичайна употреба, поради неправилно или небрежно третиране, естествени фири или неправилна поправка.

7.5 Възложителят незабавно и изчерпателно следва да уведомява и консултира Доставчика, ако иска да предяви претенции срещу него съгласно предходните разпоредби. Той се задължава да предостави на Доставчика възможност за проверка на събитието, причинило вредите. Страните по договора могат да се съгласят да бъдат предприети допълнителни мерки, вкл. по пътя на съпоставителни преговори.

8. Условия на плащане

8.1 Всички плащания следва да се правят само на Доставчика поначало в ЕВРО или, ако е уговорено, в друга валута.

8.2 Покупната цена следва да се плати нето предварително. Всички други плащания, платими по друг начин, следва да бъдат изрично уговорени.

8.3 При неизпълнение на задължението за плащане в уговорения за това срок се дължат лихви в размер на законния лихвен процент от 8 % над основния лихвен процент на Европейската Централна Банка, освен ако Доставчикът докаже по- големи вреди.

8.4 Запазва се правото за неприемане на чекове и менителници. Чекове и подлежащи на вторично сконтиране менителници се приемат само ако по тях се извършва изпълнение, като всички свързани с това разходи са за сметка на Възложителя.

8.5 Възложителят може да прихваща насрещни вземания или да претендира връщане на полученото, когато неговата претенция е безспорна или е установена с влязло в сила съдебно решение.

8.6 При продължителното неспазване на условията за плащане или при появата на основателни съмнения по отношение на кредитоспособността на Възложителя, всички вземания на Доставчика стават изискуеми. С оглед на това в този случай Доставчикът има право да изиска предплащане за все още неизпълнените доставки, както и след изтичането на подходящ допълнителен срок, в рамките на който Възложителя не е изпълнил задълженията си, да развали договора.

8.7 Ако Възложителят спре плащането или е открито производство по несъстоятелност по отношение на имуществото на Възложителя или е открито извънсъдебно производство по предпазен конкордат, то Доставчикът има право незабавно да развали договора.

8.8 Доставчикът си запазва правото на иск за обезщетение за вреди поради неизпълнение на договора, и по-специално при просрочване на плащането. Правото безсрочно да се развали договора остава незасегнато от това.

9. Място на изпълнение и подсъдност

9.1 Следва да се изпълни по местонахождение на Доставчика.

9.2 Споровете са подсъдни на съдът в София

9.3 Приложимо е единствено българското право. Изключва се приложението на международната конвенция на Обединените Нации от 11.04.1980 г. за международната продажба на стоки (ЦИСГ „Виенска конвенция”).

9.4 Ако някоя от разпоредбите на тези общи условия се окаже недействителна, това не води до недействителност на останалите. Възложителят се задължава да оказва съдействие при договаряне на действителни разпоредби, които се доближават до първоначалните и са юридически и икономически допустими.

Септември 2006 г.

ЮНИПЛАСТ ООД